Địa chỉ: Xã Ia Rbol
 • Nguyễn Thị Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375982252
  • Email:
   kieunguyen071993@gmail.com
 • K pă H' Oét
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0975734470
 • Nay H' Pler
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0964342725
 • Ksor H' Brih
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   01634672509
  • Email:
   ksorhbrih@gmail.com
 • Ksor H' Per
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0903554782
 • KSOR H' CHI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976131067
 • Nguyễn Thị Tuyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01239467900
  • Email:
   nguyenthituyen967@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn